Thời gian lỗi : 09/02/2016 10:06:42 SA IP : 54.196.244.186 Đường dẫn : http://vinaconexec.com.vn/vn/tin-tuc-va-su-kien/tin-cong-ty/To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2010.aspx?hl=vn/tin-tuc-va-su-kien/tin-cong-ty/To-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2010.aspx HL.CMS.Localization : An entry with the same key already exists.System Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Trang chủ   |   Liên hệ   |   Thư điện tử   |   Diễn đàn   |  Tìm kiếm :
Tin tức và sự kiện

Liên kết website

Thông kê truy cập
  • Online : 1
  • Truy cập : 780.845
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Sáng ngày 22/04/2010 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VINACONEX đã được tổ chức thành công tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Hà Nội.

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại Đại hội, các cổ đông của Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:
-   Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009;
-   Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá kết quả hoạt động và công tác quản trị trong năm 2009, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010;
-   Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2009;
-   Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 (gồm báo cáo của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất);
-   Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2009;
-   Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2010;
-   Quy chế Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở GDCK;
-   Chủ trương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.
Các cổ đông Công ty cũng đã biểu quyết thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc dưới đây, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công ty:
-   Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty;
-   Rà soát và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành và các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và địa điểm kinh doanh của Công ty;
-   Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 110 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng để trình ĐHĐCĐ quyết định dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản;
-   Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường giao dịch chứng khoán;
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VINACONEX trân trọng gửi đến Quý Cổ đông và các Nhà đầu tư toàn văn Nghị quyết và một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Cổ đông biểu quyết thông qua

                                      Khung cảnh làm việc của Đại hội.                          HĐQT, BKS, BGĐ cty chụp anh lưu niệm

 
Ban tổ chức ĐHCĐ 2010
(Nguồn tin: VINACONEX E&C)